Kryteria oceny

Każde wydarzenie edukacyjne organizowane przez podmiot trzeci, w którym uczestniczą pracownicy ochrony zdrowia (HCP) zgłoszone za pośrednictwem platformy SOWE, poddawane jest ocenie Compliance Officera w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie kodeksów etyki Izby POLMED i MedTech Polska. Decyzja wsparcia wydarzenia edukacyjnego przez firmę członkowską zawsze musi uwzględniać takie czynniki, jak wizerunek i percepcja publiczna. Wydarzenia edukacyjne organizowane przez podmiot trzeci spełniające kryteria oceny otrzymują certyfikat jako potwierdzenie zgodności z wymaganiami kodeksów etyki.

Uwaga:

  • Podjęte decyzje opierają się na dokumentach i informacjach przekazanych przez organizatora za pośrednictwem platformy SOWE. Compliance Officer nie ocenia wniosku pod względem aktualności i poprawności załączonych dokumentów.
  • Decyzje nie uwzględniają ani nie zastępują krajowych i lokalnych przepisów ustawowych, wykonawczych ani kodeksów zawodowych i firmowych, które mogą nakładać surowsze wymagania na członków Izby POLMED lub MedTech Polska.
  • Program wydarzenia weryfikowany jest pod względem zawartości sesji edukacyjnych, a nie wartości treści naukowych.
  • Podstawowym celem SOWE jest ustalenie czy zgłoszone do oceny wydarzenie spełnia kryteria oceny wydarzeń ustalone na podstawie kodeksów etyki, co może stanowić pomoc w podejmowaniu niezależnej decyzji o ewentualnym wsparciu danego wydarzenia przez firmę członkowską.
Opublikowano: 06-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021