Szkolenia z procedur

Szkolenia z procedur muszą być organizowane jako niezależne wydarzenia i muszą odbywać się samodzielnie. W przypadku, gdy szkolenie z procedur nie jest prowadzone w środowisku klinicznym lub jest organizowane np. w połączeniu z innym wydarzeniem o charakterze teoretycznym, szkolenie to nie kwalifikuje się jako szkolenie z procedur.

Szkolenia z procedur muszą spełniać kryteria właściwe dla wszystkich wydarzeń, a także opisane niżej dodatkowe wymagania:

  • W zakresie LOKALIZACJI I OBIEKTU: Szkolenia z procedur muszą być organizowane w środowisku klinicznym, lub w miejscach odpowiednich lub dostosowanych do symulacji procedur medycznych (np. szpitalny blok operacyjny, laboratorium kadawerowe, sala warsztatowa wyposażona w stacje warsztatowe, zaopatrzone w odpowiedni sprzęt medyczny – co do zasady więcej niż jednego producenta, hotele i centra konferencyjne);
  • W zakresie PROGRAMU: W przeciwieństwie do innych wydarzeń, takich jak np. konferencje edukacyjne, które mają charakter teoretyczny, szkolenia z procedur muszą składać się z sesji praktycznych, stanowiących większość programu wydarzenia. Program wydarzenia musi koncentrować się na zdobywaniu przez uczestników określonych umiejętności medycznych, związanych z wybranymi procedurami medycznymi, a nie na produktach lub technologiach medycznych. Program szkolenia z procedur musi zawierać minimum 50% sesji praktycznych, a ćwiczenia typu hands-on muszą stanowić co najmniej jedną trzecią pełnego programu (co musi zostać wyraźnie wskazane w programie szkolenia z procedur). Przykładami sesji praktycznych są np.: ćwiczenia typu hands-on, streaming lub pokazy operacji na żywo, po których następuje natychmiastowy udział uczestników w powiązanych sesjach praktycznych oraz interaktywne sesje typu case study;
  • W zakresie UCZESTNIKÓW: Szkolenia z procedur odbywają się zazwyczaj w małych grupach, pozwalających uczestnikom na lepsze przyswajanie zagadnień praktycznych. Jednak opisana przesłanka nie może być uznana za czynnik kluczowy przy ocenie tego rodzaju wydarzenia (jeżeli pozostałe wymagania dotyczące szkolenia z procedur zostały spełnione).
Opublikowano: 06-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021