Program wydarzenia

  • Program wydarzenia powinien pozostawać pod wyłączną kontrolą organizatora merytorycznego.
  • Program wydarzenia musi mieć wartość edukacyjną i bezpośredni związek ze specjalizacją / obszarem terapeutycznym, diagnostycznym lub praktyką medyczną zapraszanych uczestników lub być wystarczająco uzasadniony, by wykazać zasadność obecności uczestników.
  • Elementy programu niebędące tematami naukowymi / merytorycznymi / edukacyjnymi (takie jak umiejętności przywódcze, zarządzanie, rozwój kompetencji osobistych np. sztuka prezentacji) są akceptowane pod warunkiem, że stanowią marginalną część programu wydarzenia.
  • Elementy programu wykraczające poza specjalizację / obszar terapeutyczny, diagnostyczny lub praktykę medyczną (np. z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, zagadnienia prawne, zagadnienia związane z HTA, refundacją) są akceptowane, pod warunkiem, że nie dominują nad aspektem edukacji medycznej.
  • Sympozja satelitarne firm nie powinny kolidować czasowo z programem merytorycznym będącym pod kontrolą organizatora wydarzenia.
  • Program wydarzenia musi zawierać jasny harmonogram bez luk między sesjami merytorycznymi oraz stanowić co najmniej 6 godzin sesji merytorycznych w przypadku wydarzeń całodniowych oraz 3 godziny sesji merytorycznych dla wydarzeń przewidzianych na pół dnia (sympozja satelitarne firm, przerwy kawowe oraz obiadowe nie są wliczane).
  • Prelegenci muszą być jasno określeni (najpóźniej na etapie dostarczenia programu szczegółowego).
  • W przypadku sesji sponsorowanych i sympozjów satelitarnych wymagane jest ich wyraźne oznaczenie w programie (np. poprzez logo lub nazwę sponsora).
  • Szczegółowy program wydarzenia jest powszechnie dostępny (np. na stronie internetowej wydarzenia) co najmniej na 35 dni przed wydarzeniem (natomiast program ramowy na 45 dni przed wydarzeniem), tak by dać możliwość uzyskania odpowiednich autoryzacji do udziału zarówno uczestnikom, jak i firmom planującym wsparcie wydarzenia.
Opublikowano: 06-02-2020
Aktualizacja: 24-02-2021